X
Ładowanie...

Warunki IATA

Warunki umowy i inne ważne postanowienia

WARUNKI UMOWY I INNE WAŻNE POSTANOWIENIA

Informuje się pasażerów, których miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży przypada znajduje się w innym kraju niż kraj, w którym podróż rozpoczęto, że postanowienia umowy międzynarodowej pod nazwą Konwencja Montrealska lub poprzedzającej ją Konwencji Warszawskiej wraz z późniejszymi zmianami (system Konwencji Warszawskiej), mogą mieć zastosowanie do całej podróży, w tym do każdego jej odcinka na terenie kraju jej rozpoczęcia lub zakończenia. W stosunku do tych pasażerów odpowiedzialność przewodnika reguluje, jak i może ją ograniczać, wskazana wyżej konwencja, w tym Szczególne Warunki Umowy Przewozu ujęte w Obowiązujących Taryfach.

INFORMACJA O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informuje się pasażerów, że do odbywanej podróży mogą mieć zastosowanie przepisy Konwencji Montrealskiej lub systemu Konwencji Warszawskiej, które regulują i mogą ograniczać odpowiedzialność przewoźników lotniczych za śmierć lub uszkodzenie ciała, za utratę lub zniszczenie bagażu i za opóźnienie.

Tam, gdzie stosuje się przepisy Konwencji Montrealskiej, obowiązują następujące ograniczenia odpowiedzialności:

 1. Nie ma ograniczeń finansowych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała.
 2. W razie zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu ograniczenie wynosi w większości przypadków 1 131 SDR (Specjalne Prawa Ciągnienia – około 1 200 EUR; 1 800 USD) na każdego pasażera.
 3. W razie szkody spowodowanej opóźnieniem w podróży ograniczenie wynosi w większości przypadków 4 694 SDR (około 5 000 EUR; 7 500 USD) na każdego pasażera.

Zgodnie z rozporządzeniem WE nr 889/2002 przewoźnicy z państw wchodzących w skład Wspólnoty Europejskiej zobowiązani są do stosowania ograniczeń wynikających z przepisów Konwencji Montrealskiej do wszystkich oferowanych przez siebie przewozów pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną. Wielu przewoźników z państw spoza Wspólnoty Europejskiej dobrowolnie zdecydowało o ich stosowaniu przy przewozie pasażerów i ich bagażu.

Tam, gdzie stosuje się system Konwencji Warszawskiej, mogą być stosowane następujące ograniczenia odpowiedzialności:

 1. 16 600 SDR (około 20 000 EUR; 20 000 USD) w razie śmierci lub uszkodzenia ciała, jeśli obowiązuje Protokół Haski do Konwencji albo 8 300 SDR (około 10 000 EUR; 10 000 USD), jeśli obowiązuje tylko Konwencja Warszawska. Wielu przewoźników zniosło dobrowolnie te ograniczenia w całości; a przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych stanowią, że w przypadku podróży do lub ze Stanów Zjednoczonych lub z zaplanowym miejscem zatrzymania w Stanach Zjednoczonych maksymalna kwota nie może być niższa niż 75 000 USD.
 2. 17 SDR (około 20 EUR; 20 USD) za kg w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia w dostarczeniu bagażu rejestrowanego oraz 332 SDR (około 400 EUR; 400 USD) za bagaż nierejestrowany.
 3. Przewoźnik może również odpowiadać za szkodę spowodowaną opóźnieniem.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń odnoszących się do Państwa podróży mogą Państwo uzyskać od przewoźnika. Jeśli odbywają Państwo podróż rejsami różnych przewoźników, powinni Państwo zasięgnąć informacji o stosowanych ograniczeniach odpowiedzialności u każdego z nich.

Niezależnie od Konwencji stosującej się do Państwa podróży, mogą Państwo podnieść limit odpowiedzialności za zagubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu bagażu pod warunkiem osobnego zadeklarowania przy odprawie biletowo-bagażowej jego wartości i uiszczenia stosownej opłaty dodatkowej. Jeżeli natomiast wartość Państwa bagażu przewyższa obowiązujące ograniczenie odpowiedzialności, powinni Państwo ubezpieczyć bagaż do pełnej jego wartości przed rozpoczęciem podróży.

Ograniczenia terminów: Dochodzenie roszczeń przed sądem musi rozpocząć się przed upływem dwóch lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot powinien przylecieć.

Roszczenia dotyczące bagażu: w przypadku uszkodzenia bagażu rejestrowanego należy złożyć u przewoźnika reklamację na piśmie w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni od daty przekazania bagażu do dyspozycji pasażera.

Informacja o warunkach umowy włączonych poprzez odesłanie do poniższych przepisów.

 1. Niniejsza informacja ma zastosowanie w stosunku do zawartej przez Państwa umowy o przewóz drogą powietrzną na trasie międzynarodowej, krajowej lub na odcinku krajowym w ramach podróży międzynarodowej. Zastosowanie ma również każde potwierdzenie dla pasażera wydane przez przewoźnika, indywidualne zasady i warunki przewoźnika (Warunki), odpowiednie przepisy prawa i zasady (Przepisy) oraz obowiązujące taryfy.
 2. W przypadku, gdy przewóz wykonywany jest przez więcej niż jednego przewoźnika, poszczególni przewoźnicy mogą stosować różne Warunki, Przepisy i taryfy.
 3. Warunki, Przepisy i obowiązujące taryfy każdego z przewoźników są, na mocy niniejszej informacji, włączone do Państwa umowy o przewóz i stanowią jej część.
  • Warunki te mogą zawierać między innymi:
  • Warunki i ograniczenia w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzenia ciała lub śmierć pasażerów.
  • Warunki i ograniczenia w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za utratę, uszkodzenie lub opóźnienie w dostarczeniu towaru i bagażu, w tym artykułów łatwo tłukących lub psujących się.
  • Zasady deklarowania wyższej wartości bagażu i wnoszenia należnych dodatkowych opłat.
  • Zastosowanie Warunków i ograniczeń odpowiedzialności przewoźnika do czynności agentów przewoźnika, osób działających na jego zlecenie, jego przedstawicieli, w tym każdego podmiotu dostarczającego sprzęt lub świadczącego usługi na rzecz przewoźnika.
  • Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń, w tym terminów, które obowiązują pasażerów przy składaniu reklamacji lub podejmowaniu działań przeciwko przewoźnikowi.
  • Zasady dotyczące ponownego potwierdzenia lub zakładania rezerwacji, godzin odprawy, czasu trwania, ważności i korzystania z usług przewozu lotniczego oraz prawa przewoźnika do odmowy przewozu.
  • Prawa przewoźnika i ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub niewykonania usługi, włączając w to zmiany rozkładu lotu, zlecenie wykonania usługi przewoźnikowi zastępczemu lub podstawienie zastępczego samolotu i zmianę trasy oraz, w wymaganych prawem przypadkach, obowiązek podania przez przewoźnika pasażerom nazwy przejmującego zadanie przewoźnika lub samolotu zastępczego.
  • Prawo przewoźnika do odmowy przewozu pasażerów, którzy nie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa lub którzy nie przedłożą wszystkich wymaganych dokumentów podróży.
 4. Dodatkowe informacje na temat umowy przewozu oraz możliwości otrzymania przez Państwa egzemplarzy tej umowy mogą Państwo uzyskać w punkcie sprzedaży usług przewozu przewoźnika. Wielu przewoźników umieszcza takie informacje na swoich stronach internetowych. W wymaganych prawem przypadkach mają Państwo prawo wglądu do pełnego tekstu umowy przewozu na lotnisku obsługiwanym przez przewoźnika oraz w jego biurach sprzedaży i – na życzenie – nieodpłatnego otrzymania od każdego przewoźnika egzemplarza umowy, pocztą lub w inny sposób.
 5. W przypadku gdy przewoźnik sprzedaje usługi przewozu lotniczego lub przyjmuje bagaż do odprawy wskazując innego przewoźnika jako dokonującego przewozu, czyni to wyłącznie w charakterze agenta tego przewoźnika.

Nie mogą Państwo podróżować, jeśli nie posiadają Państwo wszystkich wymaganych dokumentów, takich paszport i wiza.

Władze niektórych państw mogą zażądać od przewoźnika przekazania informacji na temat danych pasażera lub zezwolenia na dostęp do tych danych.

ODMOWA PRZYJĘCIA PASAŻERA NA POKŁAD: Może dojść do sytuacji, w której z powodu dokonania zbyt dużej liczby rezerwacji na dany rejs nie będzie dla Państwa wolnego miejsca na pokładzie samolotu pomimo posiadania przez Państwa potwierdzonej rezerwacji. W większości przypadków odmowa przyjęcia na pokład samolotu bez winy pasażera daje Państwu prawo do żądania odszkodowania. W określonych prawem przypadkach przewoźnik, przed odmową przyjęcia na pokład, ma obowiązek sprawdzić, czy inni pasażerowie nie zrezygnują dobrowolnie z przelotu. Pełne zasady wypłat odszkodowań z tytułu niezawinionej przez pasażera odmowy przyjęcia na pokład oraz informacje na temat kolejności przyjmowania pasażerów na pokład można uzyskać od przewoźnika.

BAGAŻ: Zadeklarowanie wartości bagażu powyżej ustalonego limitu jest możliwe w przypadku niektórych rodzajów artykułów. W odniesieniu do niektórych artykułów łatwo tłukących się, wartościowych lub łatwo psujących się, przewoźnicy mogą stosować szczególne zasady. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u przewoźnika.

Bagaż rejestrowany: Przewoźnicy mogą zezwolić na nieodpłatną odprawę bagażu do wysokości limitu, który ustala przewoźnik i który zależy od klasy i/lub trasy podróży. Przewoźnicy mogą nakładać dodatkowe opłaty za bagaż rejestrowany przekraczający dozwolony limit. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u przewoźnika.

Bagaż (nierejestrowany) kabinowy: Przewoźnicy mogą zezwolić na nieodpłatne zabranie ze sobą na pokład samolotu bagażu kabinowego do wysokości określonego limitu, który może zależeć od klasy przelotu, trasy i/lub typu samolotu. Zaleca się by bagaż kabinowy był jak najmniejszy. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u przewoźnika. W przypadku gdy podróż odbywa się na pokładzie więcej niż jednego przewoźnika, każdy z przewoźników może stosować inne zasady w odniesieniu do bagażu (zarówno rejestrowanego jak i kabinowego).

SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BAGAŻ PRZY PODRÓŻACH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH:W przypadku podróży odbywanych w całości na terenie Stanów Zjednoczonych, przepisy federalne wymagają, aby ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika za bagaż nie było niższe niż 3 300 USD na każdego pasażera lub niższe niż kwota aktualnie wyznaczona przez 14 CFR 254.5.

GODZINY ODPRAWY. Godzina podana w rozkładzie lotu/potwierdzeniu dla pasażera jest godziną odlotu samolotu. Godzina ta nie jest równoznaczna z wymaganą godziną odprawy ani wymaganą godziną stawienia się pasażera w celu przyjęcia na pokład. W przypadku spóźnienia pasażera przewoźnik może odmówić przewozu. Podane przez przewoźnika godziny odprawy to najpóźniejsze godziny, w których pasażerowie mogą zostać przyjęci do przewozu; podana przez przewoźnika godzina stawienia się w celu przyjęcia na pokład to najpóźniejsza godzina, w której pasażerowie muszą być gotowi do wejścia na pokład.

ARTYKUŁY (MATERIAŁY) NIEBEZPIECZNE. Ze względów bezpieczeństwa artykułów niebezpiecznych nie można przewozić ani w bagażu rejestrowanym ani kabinowym (nierejestrowanym), z wyjątkiem przypadków posiadania specjalnego pozwolenia. Lista artykułów niebezpiecznych obejmuje w szczególności: substancje gazowe pod ciśnieniem, substancje żrące, materiały wybuchowe, materiały łatwopalne ciekłe i stałe, materiały radioaktywne, środki utleniające, substancje trujące, kultury bakterii i wirusów oraz aktówki z wbudowanym systemem alarmowym. Ze względów bezpieczeństwa mogą istnieć jeszcze inne ograniczenia. Informacji na ten temat należy zasięgnąć u Państwa przewoźnika.

ARTYKUŁY NIEBEZPIECZNE

Nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym ani kabinowym przedmiotów umieszczonych na poniższym rysunku bez sprawdzenia u Państwa przewoźnika, czy ich przewóz jest dozwolony.

Nie wolno narażać bezpieczeństwa swojego ani współpasażerów.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przewoźnikiem.